Oznámenie obce Veľké Vozokany o platení daní a poplatkov, ktoré vyplývajú z platných Zákonov SR a VZN obce

28. apríla 2020

Obec Veľké Vozokany ako správca dane z nehnuteľnosti podľa Zákona č. 582/2004 Zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Zákona č. 563/2009 Zbierky zákonov o správe dani a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a na základe schválených Všeobecne – záväzných nariadení obce Veľké Vozokany  o z n a m u j e, že dane z nehnuteľnosti a ostatné poplatky sa platia na Obecnom úrade Veľké Vozokany, alebo bankovým prevodom na účet obce.

Výška daní z nehnuteľnosti ostala nezmenená, poplatok za tuhý komunálny odpad je vo výške 20,00 € na osobu a kalendárny rok, poplatok za odvádzanie vôd do splaškovej kanalizácie je vo výške 25,00 € na osobu a kalendárny rok, poplatok za psa je 5,00 €, poplatok za údržbu cintorína je vo výške 4,00 €.

Rozhodnutia o zaplatení daní a poplatkov doručila obec Veľké Vozokany každému, kto vlastní nehnuteľnosť v obci Veľké Vozokany, v mesiaci február 2020.

Vyrubené dane a poplatky je každý občan povinný uhradiť na účet správcu dane najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Obec Veľké Vozokany ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatkov na základe platných zákonov SR a uznesenia Obecného zastupiteľstva, vyzýva všetkých, ktorý ešte nezaplatili dane a poplatky za rok 2020 ako aj za predošlé roky, aby tak urobili v náhradnej lehote a to do 15. mája 2020. Zároveň upovedomujeme daňových dlžníkov, že v prípade nesplnenia uvedených povinnosti, bude zoznam neplatičov zverejnený na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce. Následne začne exekučné konanie na vymoženie nedoplatku. Pri súdnom vymáhaní sa vyrubená suma zvýši o úroky z omeškania.