Podmienky nároku na čerpanie dotácie na stravu detí v MŠ

25. júla 2022

Obec Veľké Vozokany, v zastúpení starostky obce Ing. Justíny Pálkovej, ako zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Vozokanoch, Vás týmto informuje o podmienkach čerpania dotácie na stravu so zapracovanými zmenami platnými od 1.7.2022.

Od 1.7.2022 majú nárok na dotáciu na stravu deti navštevujúce MŠ:

  • mladšie deti, ak ide o dieťa v hmotnej núdzi alebo pod úrovňou životného minima – je potrebné predložiť potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi, prípadne potvrdenie, že ide o dieťa pod úrovňou životného minima,
  • deti navštevujúce posledný ročník Materskej školy, ak ide o dieťa v hmotnej núdzi alebo pod úrovňou životného minima a deti, ktoré žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku (deti bez daňového bonusu). Táto skutočnosť sa žiadateľovi preukazuje čestným vyhlásením. 

V prípade, ak rodičia detí vo vekovej kategórie do 15 rokov majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70,- Eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26,- Eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

Vzhľadom na uvedené od 1.7.2022, v prípade detí bez daňového bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku. Tieto deti od 1.7.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.