Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy

25. mája 2020

Obec Veľké Vozokany,

zastúpená starostkou obce Ing. Justínou Pálkovou v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, 951 82 Veľké Vozokany č. 207

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritériá a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • stupeň vzdelania a odbor vzdelania pre učiteľov Materskej školy stanovené vyhláškou MŠ SR číslo 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • minimálne päť rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie prvej atestácie
 • zdravotnú spôsobilosť (telesnú spôsobilosť a duševnú spôsobilosť)
 • ovládanie štátneho jazyka, ovládanie práce s PC
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja Materskej školy, Veľké Vozokany č. 207

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia – overené
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe – overené
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • výpis z registra trestov – nie starší ako tri mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • profesijný životopis
 • vlastný návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, 951 82 Veľké Vozokany č. 207
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v požadovaných dokladoch
 • úspešný uchádzač požiada Okresný úrad o odpis z registra trestov

Písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte, alebo osobne doručte najneskôr do 24. 06. 2020 do 12.00 hodiny na adresu zriaďovateľa Obec Veľké Vozokany, Obecný úrad 951 82 Veľké Vozokany.

Obálku označte heslom: „Výberové konanie MŠ Veľké Vozokany – NEOTVÁRAŤ“ s uvedením odosielateľa.

Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

Vo Veľkých Vozokanoch 25. mája 2020,
Ing. Justína Pálková, starostka obce