Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

2. mája 2022

Zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch od 2.5.2022 do 31.5.2022.

V týchto dňoch si môžete prevziať a následne odovzdať riadne vyplnenú žiadosť, v čase od 10:15 do 11:15.

Podmienky prijatia detí:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa MTB
  • deti, ktoré v kalendárnom roku dovŕšili 3 roky
  • deti, ktorých súrodenec už navštevuje MŠ
  • deti od dvoch rokov možno prijať výnimočne, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a hlavne kapacitné podmienky

Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú, oboma rodičmi, „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.