Poučenie o karanténnych opatreniach

16. decembra 2020

Na základe nariadenia RÚVZ, Obec Veľké Vozokany vydáva poučenie osôb (zákonných zástupcov a určených zamestnancov), že počas prerušenia prevádzky sú deti MŠ a určení zamestnanci MŠ, ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, povinní dodržiavať karanténne opatrenia v termíne do 25.12.2020:

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, náhly nástup straty chuti, čuchu, porucha chuti) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a podrobiť sa odberu biologického materiálu, 

b) zostať v domácej  izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení, 

c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),

d) zdržať sa cestovania,

e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem, 

f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie, 

g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Podmienkou ukončenia domácej izolácie v uvedenom termíne je negativita RT-PCR testu u určených osôb MŠ. Ďalšou podmienkou ukončenia izolácie u dotknutých osôb uvedenej školy je, že sa neobjavia príznaky typické pre ochorenie COVID-19 počas posledných troch dní domácej izolácie. Ak sa v priebehu izolácie objavia klinické príznaky je nevyhnutné kontaktovať ošetrujúceho lekára a zvážiť realizáciu testu.

Dodržiavanie karanténnych opatrení sa netýka osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s deťmi uvedeného predškolského zariadenia.

Ing. Justína Pálková, starostka obce