Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

14. februára 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v úzkej spolupráci s obcami a mestami.

Obce a mestá zabezpečujú SODB 2021 v rozsahu ustanovenom § 27 ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prenesený výkon štátnej správy.

Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom počte 2927. V Nitrianskom kraji je do sčítania zapojených celkovo 354 samospráv.

Sčítanie domov a bytov prebiehalo aj v našej obci a to v období od 1. júna 2020 do 10. decembra 2020, kedy sme sčítanie domov a bytov úspešne ukončili. Cieľom tohto sčítania je zber údajov o domoch a bytoch a iných obydlí, ktoré nie sú súčasťou domu.  Na sčítaní sa podieľali dve pracovníčky Obecného úradu vo Veľkých Vozokanoch. 

Ďalším projektom, ktorý nás čaká v blízkej budúcnosti, je sčítanie obyvateľov, ktoré bude prebiehať od 15. februára 2021 do 30. 03. 2021. Od októbra sa v médiách začala informačná kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktorá má prispieť k edukácii obyvateľov, ako sa správne sčítať. 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prvýkrát vo svojej viac ako storočnej histórii je plne elektronické. Sčítavať sa budete môcť z pohodlia domova a vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút, pričom na sčítanie postačí mobil, tablet či notebook alebo PC. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk, alebo sa môžete sčítať aj cez mobilnú aplikáciu. Ak sa občan nebude môcť alebo sa nebude vedieť sčítať sám alebo s pomocou blízkych, bude mať možnosť využiť službu asistovaného sčítania na kontaktnom mieste na Obecnom úrade, alebo bude môcť požiadať o využitie služby mobilného asistenta. 

Všetky údaje, ktoré sa uvedú v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítať by sa mal každý, kto má na území SR trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. 

Sčítanie obyvateľov prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Výsledky SODB prispejú k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk, parkov a zelene, oddychových zón a detských ihrísk ako aj k budovaniu sietí záchranných služieb, nemocníc, škôl, centier voľného času, obchodov, kultúrnych ustanovizní a služieb.