Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2020/2021

2. apríla 2020

deti

Termíny podávania žiadostí do MŠ Veľké Vozokany:

11. 5. 2020 v čase 15:00 – 17:00 hod.
13. 5. 2020 v čase 15:00 – 17:00 hod.
14. 5. 2020 v čase 15:00 – 17:00 hod.

v budove Materskej školy.

Zápis sa uskutoční bez prítomnosti detí. Prosíme rodičov, aby do budovy MŠ vstupovali po jednom s dodržaním všetkých bezpečnostných a hygienických zásad.

Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú si môžete stiahnuť tu a vyplnenú priniesť na zápis. Ak nemáte doma možnosť tlače, bude Vám žiadosť poskytnutá v MŠ pri zápise.

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vydá všeobecný lekár pre deti a dorast – toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 5 dní. Tlačivo na Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa taktiež obdržia rodičia tiež v MŠ. Potvrdenie sa predkladá až pri nástupe dieťaťa do MŠ v novom školskom roku.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný priložiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prosíme rodičov, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, zdravotný preukaz dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:
– dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku,
– prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
– dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
– výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky.

Písomne rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá zriaďovateľ najneskôr do 28. júna 2020. Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v MŠ po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta. Žiadame rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Ďakujeme.