Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

3. mája 2021

Zápis sa uskutoční od 3. mája do 14. mája 2021.

Žiadosť si môžete prevziať a odovzdať v čase od 10:00h do 11:30h.

Podmienky prijatia detí:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa MTB (dieťa ktoré dosiahlo 5 rokov do 31.8.2021)
  • deti od troch rokov veku
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ
  • výnimočne môžu byť prijaté aj deti od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to kapacitné, personálne a iné podmienky MŠ umožňujú.

Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.