Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

22. apríla 2022

Na základe § 13 ods. 4 písm. a, zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvolávam 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:

26. apríla 2022 o 17.00 hodine v jedálni kultúrneho domu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
 3. Informácia o plnení uznesenia zo 17. zasadnutia OZ.
 4. Prezentácia zámeru výstavby Veterného parku v KÚ Veľké Vozokany.
 5. Prerokovanie žiadosti o funkčné využitie pozemku.
 6. Prerokovanie investičného zámeru v areály bývalej základnej školy.
 7. Vykonanie auditu verejného osvetlenia v našej obci.
 8. Vybudovanie solárnej zostavy so svietidlami na miestnom cintoríne.
 9. Oznámenie o podaní žaloby na obec Veľké Vozokany (ako intervenienta) – pri realizácií pozemkových úprav.
 10. Organizovanie stavania mája v našej obci.
 11. Organizovanie slávnosti Dňa matiek v našej obci.
 12. Organizovanie Dňa detí.
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Ing. Justína Pálková, starostka obce