Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

9. decembra 2022

Starostka obce Ing. Justína Pálková Vás na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvoláva 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:

14. decembra 2022 o 17.00 hodine v kancelárií starostky obce

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
 3. Informácia o plnení uznesenia z 1. zasadnutia OZ.
 4. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a poplatkoch, o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatkov na území obce Veľké Vozokany.
 5. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce o dani z nehnuteľnosti.
 6. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach odvádzania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie.
 7. Prerokovanie a schválenie Sadzobníka úhrad za úkony a služby poskytované obcou Veľké Vozokany.
 8. Oboznámenie poslancov so Sadzobníkom správnych poplatkov.
 9. Prerokovanie a schválenie Rozpočtu obce na rok 2023.
 10. Prerokovanie Rozpočtu obce na rok 2024.
 11. Prerokovanie Rozpočtu obce na rok 2025.
 12. Prerokovanie organizačno – technického zabezpečenia organizovania kultúrno – spoločenských a športových podujatí – Stolnotenisový turnaj, Silvestrovský beh obcou, Silvestrovský futbalový turnaj.
 13. Rôzne.
 14. Diskusia.
 15. Záver.

Ing. Justína Pálková, starostka obce