Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

13. júla 2022

Na základe § 13 ods. 4 písm. a, zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvolávam 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:

18. júla 2022 o 19.00 hodine v kancelárií starostky obce.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
  3. Informácia o plnení uznesenia z 20. zasadnutia OZ.
  4. Informácia o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.
  5. Schválenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do samosprávnych krajov.
  6. Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorý sa má zvoliť vo voľbách do orgánov samosprávy obce.
  7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé budúce funkčné obdobie.
  8. Rôzne.
  9. Diskusia.
  10. Záver.

Ing. Justína Pálková, starostka obce