Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

7. marca 2023

Starostka obce Ing. Justína Pálková Vás na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, zvoláva 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:

9. marca 2023 o 16.00 hodine v kancelárií starostky obce.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
 3. Informácia o plnení uznesenia z 2. zasadnutia OZ.
 4. Dodatok č. 1/2023 k VZN  č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Veľké Vozokany.
 5. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2023 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste (zabezpečenie verejného poriadku).
 6. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2023 o užívaní verejných priestranstiev v obci Veľké Vozokany.
 7. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023 o chove, držaní a vodení psov na území obce.
 8. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č  4/2023 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
 9. Prerokovanie žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že niektoré pozemky nepodliehajú  zákazu drobenia v zmysle Zákona č. 180/1995 Z. z., o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom  podľa § 24, ods. 3, písm.d).
 10. Prerokovanie žiadosti o povolenie na úpravu a spevnenie terénu k parcele, kde je naplánovaná výstavba rodinného domu.
 11. Prerokovanie zakúpenia germicídnych žiaričov do Materskej školy v našej obci.
 12. Informácia o možnostiach  postupu pri budovaní IBV v areály  bývalej Základnej školy.
 13. Prerokovanie vypracovania Komunitného plánu sociálnych služieb obce a prerokovanie vypracovania vyhodnotenia  Komunitného plánu sociálnych služieb obce za rok 2022.
 14. Prerokovanie vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a prerokovanie predĺženia platnosti doterajšieho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
 15. Informácia o zriadení informačnej služby MUNIPOLIS pre občanov.
 16. Informácia o fungovaní a personálnom obsadení v miestnej Materskej škole.
 17. Rôzne.
 18. Diskusia.
 19. Záver.

Ing. Justína Pálková, starostka obce