Menu
Obec Veľké Vozokany
ObecVeľké Vozokany

Výrub drevín

Obec Veľké Vozokany v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva správu vo veciach ochrany drevín. V prípade, že chce občan vyrúbať drevinu, ktorá rastie na jeho pozemku, je povinný požiadať obec o povolenie na výrub. Súhlas na výrub sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch  po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, ak žiadateľom nie je sám vlastník.

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, to je od 1. októbra do 31. marca.

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín:

1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra, kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.

2. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 60 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,- € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,- € (podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 160).

5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch (položka č. 160).

6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

7. Ak je povoľujúcim orgánom obec, poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce,  alebo na jej účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného prostredia, správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.

8. Žiadosť o vydanie súhlasu môže podať akákoľvek osoba.

9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na ten sa vyžaduje výnimka.

10. Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje, upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,

e) ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

h) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,

i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

Potrebné doklady k žiadosti o výrub:

  • žiadosť (tlačivo na stiahnutie)
  • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
  • súhlas vlastníka, správcu, príp. nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom
  • podmienkou podania žiadosti je uhradenie správneho poplatku vo výške 10,- € fyzická osoba, 100,- € právnická osoba, v hotovosti na Obecnom úrade vo Veľkých Vozokanoch
  • orgán ochrany prírody (Obecný úrad Veľké Vozokany) uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa, prípadne uhradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Ak sa drevina vyrúbe z dôvodov uvedených pod písmenom d), ten, kto drevinu vyrúbal je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Okresnému úradu (nie obci) a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Potrebné doklady k oznámeniu o výrube z dôvodov bezprostredného ohrozenia zdravia a majetku:

  • oznámenie o výrube dreviny (tlačivo na stiahnutie)
  • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
  • dôkazy k odôvodneniu oznámenia (napr. fotodokumentácia)
  • oznámenie o výrube sa podáva na: Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003

 

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5