Menu
Obec Veľké Vozokany
ObecVeľké Vozokany

Obecný úrad

Obec je základnou jednotkou územnej samosprávy Slovenskej republiky.

starostka

Ing. Justína Pálková

starostka obce

t.č.: 037/6342293, 037/6342221
Mobil: 0918 862 027
Email: ou-velkevozokany@slovanet.sk

Starostka obce je podľa Zákona o obecnom zriadení najvyšším výkonným predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je funkcia verejná a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Starosta nie je zamestnancom obce . Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Právne postavenie starostu obce upravujú právne predpisy:

 1. Ústava Slovenskej republiky
 2. Zákon číslo 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 3. Zákona číslo 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 4. Zákon číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
 5. Zákon číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Starostka obce vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovo – právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

 1. poslanca obecného zastupiteľstva obce,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej ale o príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  predsedu samosprávneho kraja,
 4. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 5. podľa osobitného zákona (napr. prokurátor alebo čakateľ prokuratúry).

Starostka obce:

 • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote.

Funkčné obdobie starostu obce sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Mandát starostu môže zaniknúť aj z iných dôvodov, ktoré sú uvedené v zákone o obecnom zriadení. Okrem iných dôvodov starosta obce môže stratiť svoj mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Obecné zastupiteľstvo nemôže starostu odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, a to v prípadoch uvedených v zákone.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
1
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30