Menu
Obec Veľké Vozokany
ObecVeľké Vozokany

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Obec Veľké Vozokany na základe VZN č. 6/2023 o miestnych daniach a poplatkoch, o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatkov na území obce Veľké Vozokany Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.87 MB, VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.27 MB a VZN č. 3/2022 o podmienkach odvádzania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie (676.54 kB) ukladá na území obce tieto miestne dane a poplatky:

 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za jadrové zariadenie
 • poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov
 • poplatok za kanalizáciu

Daň z nehnuteľností

Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať na obecnom úrade do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru.

Podať priznanie je povinný:

 • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť v katastri obce Veľké Vozokany počas zdaňovacieho obdobia (kúpou, darovaním, ) a táto zmena vlastníctva je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru,
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie počas zdaňovacieho obdobia,
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie počas zdaňovacieho obdobia,
 • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť počas zdaňovacieho obdobia a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti,
 • pri zmene účelu užívania stavby, rozhodujúci je účel užívania stavby k 1. januáru,
 • daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť dedením v priebehu roka.

Tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje si občania môžu prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 7:30 - 15:30 hodiny, prípadne priamo stiahnuť na stránke obce Veľké Vozokany.

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane rozhodnutím.

 

Daň za psa

Sadzba dane za jedného psa je 5,- EUR na kalendárny rok.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník za psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť.

Tlačivo na stiahnutie platné od 01. 09. 2023:

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (4.88 MB)

Tlačivo na stiahnutie platné do 31. 08. 2023:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (4.87 MB) 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Poplatok za tuhý komunálny odpad je 25,- EUR na osobu a kalendárny rok.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Veľké Vozokany.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať dom alebo byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako je na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako je podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

Poplatok za kanalizáciu

Poplatok za kanalizáciu je 35,- EUR na osobu a kalendárny rok.

Cena za likvidáciu odpadu vychádza z potreby úhrady nevyhnutných nákladov na prevádzku ČOV a kanalizáciu. Prevádzkové náklady spočívajú v spotrebe elektrickej energie, v rozbore vzoriek, prevádzkovej údržbe a odmene pracovníka ČOV.

 

Cintorínsky poplatok

Cintorínske poplatky sú stanovené nasledovne:

Základná sadzba úhrady za údržbu cintorína je 8,- EUR na domácnosť a kalendárny rok.

Poplatok za prenájom hrobového miesta:

 • na jedno hrobové miesto na desať rokov 15,- EUR
 • na dvoj hrobové miesto na desať rokov 25,-EUR
 • na rodinnú hrobku na desať rokov 50,- EUR
 • obnova hrobového miesta na jedno hrobové miesto na desať rokov 15,- EUR
 • obnova hrobového miesta na dvoj hrobové miesto na desať rokov 25,- EUR
 • obnova hrobového miesta na rodinnú hrobku na desať rokov 50,- EUR

Základná sadzba úhrady za prenájom domu smútku je 30,- EUR.

Sadzobník úhrad za úkony a služby poskytované obcou č. 1/2022 (1.07 MB)

Sadzobník správnych poplatkov obce Veľké Vozokany podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poolatkoch v platnom znení od 01. 04. 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 94.59 kB